วช. ร่วมกับ สอศ. มอบรางวัลติดดาว 15 ผลงานเด่น เสริมแรงจูงใจให้เยาวชนในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาฯ ภาคเหนือ

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กร…

อว. มอบของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล 2566 นวัตกรรม “เท้าเทียมไดนามิกส์” คุณภาพสูง ฝีมือนักวิจัยไทย ให้ผู้พิการ 200 ชุด เพิ่มคุณภาพชีวิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ…

วช. ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะเยาวชนสายอาชีวศึกษา เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย…

วช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นอร์ท ชม. และ ม.แม่โจ้ ยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง” ภายใต้ภูมิปัญญาของคนเมืองเหนือ

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กร…