วช. ร่วม มทร.พระนคร นำนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืน ยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

Research and Innovation Utilization for Community