เรื่องราวของผู้นำโครงการอิสลามระดับโลกผ่านการสื่อสารที่มีอาระยธรรมและการเผยแผ่วัฒนธรรมการเสวนา อัล-อีซา และการสร้างวาทกรรมสายกลางจากมักกะห์ถึงเอเชียตะวันออก

Hijra of The Prophet