DGA เปิดเวทีกลางเชื่อมโยง เสริมพลังข้อมูลเปิดภาครัฐ ระหว่าง รัฐ และ เอกชน ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566

DGA

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลักดันการซื้อขายยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนสำเร็จ ดีลแรกกว่า 500 ตัน ระหว่างสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด กับ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน เริ่มส่งมอบยางล๊อตแรก 60 ตัน

Rubber Authority of Thailand