BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี

               นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง  นางกนกวรรณ คิวเจริญ  ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี และนางสาวอรพรรณ พรหมเดช ผู้จัดการสำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM   มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบล                  มหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  จำนวน 180,000 บาท โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

       

        ทั้งนี้ BAM มีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยสภาพเสื่อมโทรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศ ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองภายใต้                          “ โครงการ HOME & HOPE  : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทยต่อเนื่องปีที่ 3

เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัย  การมีสุขอนามัยที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement