ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”


นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณมนู สิทธิประศาสน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,นายธีระชาติ  ปางวิรุฬห์รักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,คุณศุภกิจ เจริญกุล รองผู้อำนวยการ ITD,นายพยุงศักดิ์  อู่ทรัพย์  คณะที่ปรึกษา รมช.พณ.,นายภูเบศร์ อภัยวงศ์ คณะที่ปรึกษา รมช.พณ.,นายวัทธิกร  หรุ่นศิริ  คณะที่ปรึกษา รมช.พณ.ร่วมปิดงานสัมมนา ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยเปิดงานว่า”งานสัมมนา ITD Research Forum 2023 ซึ่งจัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ต้องขอบคุณ ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา โครงการวิจัยของไอทีดีที่นําเสนอในวันนี้มีความน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์ การศึกษา


ในฐานะที่ประเทศไทยอาศัยการค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การค้าระหว่าง ประเทศให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีน มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศโดยรวม ประเทศไทย จึงต้องปรับตัว และเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงตําแหน่งที่ตั้ง เพราะตั้งอยู่ในภูมิภาคตอนบนของ อาเซียน มีชายแดนเชื่อมโยงติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ส่วนเวียดนาม แม้ไม่มีชายแดนติดกันโดยตรง แต่ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลและการค้า ข้ามแดนโดยใช้เวลาไม่มาก ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเชิงเศรษฐกิจและ เชิงวัฒนธรรมกับประเทศไทย

เรื่อง การค้าออนไลน์ข้ามแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีประโยชน์อย่างมากต่อทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนไทย เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์การค้าออนไลน์ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและกลยุทธ์ธุรกิจของภาคเอกชน โดยคํานึงถึง ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นับได้ว่าเป้นการส่งเสริมผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี”

สำหรับการสัมมนา ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่”มีผู้ที่ให้เเกียรติร่วมบรรยายมีดังนี้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย บรรยายพิเศษภายใต้ชื่อ “กลยุทธ์การผลิตและส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้านในยุคหลังโควิด-19” ,คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน อุปนายกสมาคม Thai Startup และผู้ก่อตั้ง Really Corp. บรรยายพิเศษในเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพธุรกิจดิจิทัลไทยสู่ภูมิภาค”การนำเสนอผลงานวิจัยจากคณะนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และผลงานวิจัยจากนักวิจัยร่วมจาก สปป.ลาว และเวียดนาม มานำเสนอ ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาการพัฒนาการค้าระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV”โดยคุณวิมล ปั้นคง หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้อานวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ITD พร้อมกับคุณภัชชา ธารงอาจริยกุล นักวิจัย ITD,คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ITDและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เจาะลึกโอกาสการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยุคหลังโควิด-19”,การนำเสนอผลงานวิจัยจากคณะนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมกันกับนักวิจัยจากกัมพูชาและเมียนมา

โดยคุณวิมล ปั้นคง หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้อานวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ITDและนักวิจัยร่วมในโครงการอีก 3 ท่าน คือคุณอรณัฐ บุปผเวส นักวิจัย ITD คุณณัฐจำรีย์ เพ็ชรร่วง นักวิจัย ITD และคุณกอปร์ธรรม นีละไพจิตร นักวิจัย ITD สาหรับนักวิจัยชาวต่างชาติที่จะร่วมกันนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย Associate Professor Dr. Alay Phonvisay (อาลัย พนวิไซ) นักวิจัยจาก สปป.ลาว และ Dr. Siphat Lim (สิพัด ลิม) นักวิจัยจาก กัมพูชา และปิดท้ายด้วยการ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท ITD การขับเคลื่อนการค้าและการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน”โดยคุณมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. (International Institute for Trade and Development) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา


สคพ. มีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ด้านการค้าเพื่อพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน” และมีพันธกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัต์ สนับสนุนความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ และ เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2566 (ITD Research Forum 2023) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาทั้งด้านการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยในงานสัมมนา ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่” นี้จะนำเสนอผลการศึกษาวิจัยปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้โครงการประเมินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศ CLMV กับประเทศไทย และ โครงการศึกษาการพัฒนาการค้าระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และมีการบรรยายพิเศษด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เราหวังว่างานนี้จะช่วยต่อยอดให้กับผู้ประกอบการทุกคน”

Advertisement