คปภ. มอบกรมธรรม์ประกันภัย ทุนประกันภัยรวม 7 ล้านบาท ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 70 ราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงโดยมีคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. และสื่อมวลชนร่วมส่งมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้กับนายมัญญานาคพน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ประเทศไทย และทั่วโลกให้ความสำคัญมาโดยตลอดในระยะหลายปีที่ผ่านมา อันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนที่กำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน และระบบนิเวศ ป่าไม้ คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อน เพราะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลก ดังนั้น การสูญเสียพื้นที่ป่า และต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ประเทศไทยก็ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เห็นได้จากในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการยับยั้งการสูญเสียป่าไม้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการปล่อย และดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ 

นอกจากการยับยั้งการสูญเสียป่าไม้ อันนำมาซึ่งปัญหาโลกร้อนดังกล่าวแล้ว ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และควบคุมไฟป่าจึงเป็นบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่จากรูปแบบของการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องเดินลาดตระเวน และต้องนอนค้างพักแรมในป่า ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของผู้กระทำผิดกฎหมายที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

​สำนักงาน คปภ. เห็นความสำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนป่ามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจำนวนถึง 35,000 ราย แก่อาสาสมัครดับไฟป่าไปแล้ว ในปี 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจประกันภัยอย่างดียิ่ง ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคมปี 2565 สำนักงาน คปภ.ได้รับการประสานจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 627,346 ไร่ ครอบคุลมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ แต่บุคลากรคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีสวัสดิการที่จำกัด ส่วนลูกจ้างชั่วคราวนั้นไม่มีสวัสดิการแต่อย่างใด สำนักงาน คปภ. จึงดำเนินการส่งเสริมให้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งรับประกันความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ป่าไม้และลูกจ้างชั่วคราวของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยสำนักงาน คปภ. สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดจากงบประมาณโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการรับประกันภัย