BAM  ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ จัดโครงการประกวดออกแบบสำนักงานประหยัดพลังงาน

 

                                          

         บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการ   BAM  Property Design Contest  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  โดยปีนี้  จัดประกวดภายใต้แนวคิด :  BAM Modren Minimal & Green Office Design (BAM MMG) การออกแบบสำนักงาน BAM  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงาน  ที่มุ่งเน้นการออกแบบสำนักงานให้มีความโดดเด่น สวยงาม ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งคำนึงถึงนโยบายด้านการจัดการพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตอบรับกับรูปแบบวิถีชีวิตของพนักงานยุคใหม่ 

โดยนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกชนะการประกวดทั้ง 6 รางวัล ได้รับมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร  จาก นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ BAM รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง  อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  และผู้บริหาร พนักงาน BAM เข้าร่วมงานในครั้งนี้