กยท. ร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมตลาดซื้อ-ขาย ตามมาตรฐานการจัดสวนป่าอย่างยั่งยืน

วันนี้ (26 ธ.ค. 65) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท ยางยั่งยืน จำกัด (ยยย.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและแนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ายางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง โดยจัดพิธีขึ้น ณ ห้องประชุมราชไมตรี อาคาร 50 ปี ชั้น 4 การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
นายประสิทธิ์ชัย แสงรุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยางยั่งยืน จำกัด

         นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ชัย แสงรุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยางยั่งยืน จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและแนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่ง กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนสวนยางพาราของไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ทั้งการรับรองป่าไม้ (Forest Certification)จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Management Certification : FM) และการรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และการค้า (Chain of Custody Certification : CoC) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์จากยางพาราผ่านระบบตลาดยางพาราของ กยท. และหน่วยธุรกิจ ถือเป็นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจร ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันการพัฒนาธุรกิจและระบบตลาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาร่วมกันภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้านยางพารา สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกต่อไป” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย