วช. หนุนงานวิจัย วว. และ มรภ. พัฒนาพื้นที่เมืองคอน ยกระดับการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น

วันที่ 21 ธ.ค.65 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ.” ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคใต้

โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (อว.) นำ ดร.มารยาท สมุทรสาคร, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์, นายประครอง สายจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (วช.), นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ

โดยมี ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวรายงานความร่วมมือฯ ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช, นายวิชา คันธิก ประธานสภาตำบลปากพูน และนางจิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร ผู้ประกอบการวันมอร์ไทยคราฟท์ กล่าวต้อนรับ ณ วันมอร์ไทยคราฟท์ ช็อกโกแลต ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปโกโก้นครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานบูรณาการงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นศ.) และ (วว.) เป็นโครงการความร่วมมือที่จะร่วมกันส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินการโดย มรภ.นศ. เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการประเภทอาหาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในประเภทต่างๆ โดยมีความร่วมมือจาก (วว.) ในการทดสอบ พัฒนา และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้าง และการใช้องค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์เชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว (วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ (วว.) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการวิจัย และรับฟังปัญหาอุปสรรค

ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคใต้ มี ดร.วิเชียร มันแหล่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ และมีคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคใต้ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

และโครงการวิจัย “ยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ.” โดย (วว.) โดยมี นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ นักวิจัย (วว.) ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ ในส่วนของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช (วว.) ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (อย.) ด้วย การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานบูรณาการงานวิจัยระหว่าง (มรภ.นศ.) และ (วว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่ง ดังนโยบายรัฐบาล

ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ดร.วิเชียร มันแหล่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการวิจัยของโครงการดังกล่าวในพื้นที่อำเภอลานสกา ภายใต้การอำนวยการและบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 9 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน

ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการวิจัยที่ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนต่อ (วว.)

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามงานบูรณาการงานวิจัยในครั้งนี้ (วว.) ได้นำเสนอผลการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับ (มรภ.นศ.) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทอาหารในด้านโรงเรือน ขั้นตอนการผลิต จนได้รับมาตรฐาน (อย.) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทุเรียนกวน ห่อกาบหมาก,จำปาดะกวน และลูกหยีสามรส รวมถึงผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ของ คณะนักวิจัยของ (มรภ.นศ.) ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม ดังนี้

1. การเยี่ยมชมการดำเนินงานบูรณาการ (มรถ.นศ.) และ (วว.)

2. การเยี่ยมชมการดำเนินงานการยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้ไทย โดย ดร.วิเชียร มันแหล่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (มรภ.นศ.) และนางปริยะดา วิสุทธิแพย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (วว.) เป็นหัวหน้าโครงการฯ ณ วันมอร์ไทยคราฟท์ ช็อกโกแลต ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปโกโก้นครศรีธรรมราช

3. การเยี่ยมชมและติดตามงานยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน (CBT) มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยรองรับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองประธานโหนดภูมิภาคใต้ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (มรภ.นศ.) ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง และ

4.การตรวจเยี่ยมติดตามงาน การยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มผลไม้แปรรูปคีรีวง (จำปาดะกวน, ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก และลูกหยีสามรส) โดย ดร.วิเชียร มันแหล่ หัวหน้าโครงการ มรภ. และ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ หัวหน้าโครงการ (วว.) ณ กลุ่มผลไม้แปรรูปผลไม้คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช