บ้านปู ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 9ยืนหยัดความเป็นผู้นำในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

ในปีนี้ นอกจากบ้านปูจะได้คะแนนรวมผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นแล้ว
ยังได้คะแนนด้านผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (Environmental Eco-efficiency) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน (Labor Practices)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คะแนนที่เพิ่มขึ้นในด้านผลดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป็นผลจากการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน เป็นผลจากการพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจ และการประกาศนโยบายใหม่ของบริษัทฯ เรื่องการเลือกไม่ปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยอัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิงแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน

สำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย พร้อมระบบการจัดการที่เข้มงวด เพื่อดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย “3 Zeros” คือ Zero Incidents ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น Zero Repeats ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ้ำ และ Zero Compromise ไม่ย่อหย่อนในมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในขณะที่ด้าน Cyber Security บ้านปูได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในตำแหน่ง Global Information Security Officer อย่างเป็นทางการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO 27001 Information Security Management ตอกย้ำประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูจนสามารถเติบโตในระดับนานาชาติ ปณิธานที่เรายึดมั่นตั้งแต่วันแรกคือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่บ้านปูได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ความสำเร็จนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยคำนึงถึงหลัก ESG ในทุกกระบวนการทำงานและในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG ของบ้านปู มีความชัดเจนทั้งในแผนงานและเป้าหมายในแต่ละมิติ ในด้านสิ่งแวดล้อม (E) : มุ่งเน้นการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน โดยวางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ในด้านสังคม (S) : ดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การส่งเสริมการศึกษา และการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤตและในยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และด้านการกำกับดูแลกิจการ (G) : การดำเนินงานของทีมบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Incident Management Team: IMT) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวการณ์แบบใดก็ตาม รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน Digital & Innovation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ควบคู่ไปกับแนวคิด “Agile Working” ที่เน้นความคล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงานในทุกหน่วยธุรกิจและทุกประเทศที่บ้านปูดำเนินงานอยู่

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถติดตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูได้ที่ http://www.banpu.com

#

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

Advertisement