ส.ส.จีรเดช หนุนส่งเสริมกีฬา ‘อปท.ดอกคำใต้สัมพันธ์’ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเข้มแข็ง สร้างความรักสามัคคีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‘ดอกคำใต้สัมพันธ์’ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ,คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต่างๆ ตอลดจนนักกีฬา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายจีรเดช กล่าวช่วงหนึ่งว่า “การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น ที่สำคัญเราต้องพัฒนาตนเองให้ดีเสียก่อน ทั้งการสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่ง แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญกว่านั้น นั่นคือความสามัคคี ที่เราชาวท้องถิ่นมีต่อกัน นี่คือที่มาของการแข่งขันกีฬา ‘อปท.ดอกคำใต้สัมพันธ์’ เพื่อสร้างสรรค์ความรักสามัคคี ของพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ ครับ”