ส.ส.บุญสิงห์ เปิดแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เวียงยาเกมส์ต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เวียงยาเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีประชาชน เยาวชน ตำบลปง 5 หมู่บ้าน ตำบลนาปรัง 5 หมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

สำหรับการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้เห็นความสำคัญของการกีฬา ที่พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด ของคนทุกคนทุกวัย อีกทั้งยังส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย