กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เอสซีจี โลจิสติกส์ และ แอ็บโซลูท โซลูชั่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Safety Solution นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ครบวงจร

กรุงเทพมหานคร – กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเอสซีจี โดย บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Safety Solution (ระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา) มุ่งเน้นให้การป้องปรามและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครบวงจร ภายใต้กรอบแนวคิด “One Stop Service”

โครงการ Smart Safety Solution มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆภายในสถานศึกษา โดยผ่านระบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยงจากกลุ่มปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยระบบสามารถควบคุมได้ 2 รูปแบบ คือ 1. แบบเคลื่อนที่ (Mobility Prevention) 2.แบบไม่เคลื่อนที่ (Non-Mobility Prevention) โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และขยายต่อไปยังสังคมวงกว้าง

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นนโยบายสำคัญเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการ Smart Safety Solution เป็นอีกโครงการหนึ่ง ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา จะเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยระบบสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางจากรถโรงเรียน จนถึงสถานศึกษา นอกจากนี้ระบบสามารถจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลให้กับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะมีการนำร่องในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้งานระบบ ซึ่งปัจจุบันได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนปิยะฉัตรเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไป

นายคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ Smart Safety Solution   ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก โครงการ Smile Kid School Bus ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมดำเนินโครงการกับกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 โดยตระหนักว่านอกจากความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโรงเรียนแล้ว ปัญหาการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาสำหรับการเรียนการสอน โดยผลกระทบดังกล่าวมีผลต่อการเจ็บป่วยต่างๆและการสูญเสียของนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ Smart Safety Solution เพื่อบริหารจัดการการยับยั้งหรือการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่านระบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อออกจากกลุ่มปกติ โดยบริษัทจะทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้งด้านบริหารจัดการข้อมูล (Big Data Management) สำหรับการการวางแผน แก้ไข และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์ม Smart Safety Solution  และดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด  สำหรับโรงเรียนนำร่องปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเกียรติตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จากคุณจันทิมา ญาณประสาท และคณะผู้บริหารโรงเรียนปิยะฉัตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารฯในทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาตลอดจนโครงการปัจจุบันที่ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จและเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

นายอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของนักเรียน คุณครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้างทั่วประเทศ จากสถานการณ์นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถป้องปรามและป้องกันโรคระบาดนี้ และดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานร่วมกับบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยบริษัทฯ จัดทำระบบ Smart Safety Solution และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ และป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งจัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำสถานศึกษาให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด การติดเชื้อ และความปลอดภัยในการเดินทางให้กับสถานศึกษานำร่อง และติดตาม ประเมินผล ในการส่งเสริมและผลักดันโครงการ Smart Safety Solution ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คุณครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและสังคมวงกว้างทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่ง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการ Test & Learn และนำระบบไปดำเนินการใช้จริง ณ โรงเรียนปิยะฉัตร โดยรับความร่วมมือ ตลอดจนข้อเสนอแนะการสนับสนุนโครงการจนสำเร็จลุล่วงจากผู้บริหารโรงเรียน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วน ในการยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และการแพร่ระบาดในสังคมวงกว้าง โดยควบคุมผ่านรถโรงเรียนและสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป