พรรคเศรษฐกิจไทย เอาจริง! ให้เวลา 3 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เกิน 1 สิงหาคมนี้

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ในฐานะนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย เผยว่า พรรคเศรษฐกิจไทย ให้โอกาสกรณี ส.ส.ของพรรค จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี และนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก ที่ฝ่าฝืนมติพรรคในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 11 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นั้นได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

โดยได้ส่งหนังสือไปยัง ส.ส.ทั้ง 3 ราย ดังกล่าว เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีพฤติการณ์ที่ไม่ร่วมกิจกรรมของพรรค และมีการแสดงออกที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรค ทั้งบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรและบทบาทนอกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จึงขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่สำนักงานใหญ่ของพรรค ภายในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 หากไม่ส่งคำชี้แจงภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจง ลงชื่อ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

“ เราให้โอกาส ส.ส.ทั้ง 3 ท่านชี้แจงเหตุผลเพื่อความยุติธรรมโปร่งใส หลังจากได้รับคำชี้แจงแล้ว จะสรุปเสนอกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว เพื่อกำหนดบทลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป”