พรรคเศรษฐกิจไทย เลือก ‘บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์’ ปธ.คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.รับศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ ลั่นฆ้องรับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครทั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต ทั่วประเทศ

วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พรรคเศรษฐกิจไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวาระสำคัญคือเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ,รองประธานและเลขานุการฯ ตามลำดับ โดยมี ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,นายพรชัย อินทร์สุข เป็นรองประธานฯคนที่ 1 ,นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธานฯคนที่ 2 และนายสุธี พงษ์เพียรชอบ เป็นเลขานุการฯ

จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเรื่องการประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตในนามของพรรคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศ เนื่องด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 พรรคเศรษฐกิจไทยจึงได้มีการเตรียมการในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าว

จึงกำหนดให้สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยที่ ประสงค์ จะแสดงความจำนงลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ขอรับแบบและยื่นแบบแสดงความจำนงด้วยตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ณ สำนักงานใหญ่พรรคเศรษฐกิจไทย เลขที่ 130/1 อาคารปานศรี ซอยรัชดาภิเษก 54 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 064-591-4795 ในเวลา 09.00 น. – 16.00 น.จันทร์-ศุกร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ลงชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย