ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย มากกว่า 2,000 คน ลุยยื่นหนังสือถึง “ไผ่ ลิกค์” เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย เพี่อขอให้กมธ.วิสามัญฯร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 66 พิจารณาแปรญัตติ สนับสนุนงบฯกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรและแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 14.30น ที่บริเวณลานมันสายสัมพันธ์ชากังราวตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายไผ่ ลิกค์ ส.ส. เขต 1 จ.กำแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ได้เดินทางมารับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน2,000กว่าคน ภายใต้การนำของนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย(สกท.) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการมายื่นหนังสือครั้งนี้ว่า เพื่อนำเรียนถึงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) เป็นองค์กรหลักของเกษตรกร จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2563 – ปี 2565) ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มาตรา 6 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในปี 2566 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6,236,015,000.00 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) จึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการแปรญัตติให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามจำนวนงบประมาณที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอรับจัดสรรในปี 2566 ดังกล่าว โดยงบประมาณที่ขอรับจัดสรรมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 1,492 องค์กร การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการจัดการหนี้สังกัดองค์กร จำนวน 2,890 องค์กร และแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกร ที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระขึ้นไป จำนวน 136,350 ราย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ใช้งบประมาณจากงบกลาง (จำนวน 3,425 ราย) รวมทั้งเกษตรกรที่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง (จำนวน 50,621 ราย)

ทางสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วงเงินงบประมาณจำนวน 6,236,015,000.00 บาท(หกพันสองร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว

ด้านนายไผ่ ลิกค์ ได้กล่าวว่า จะเร่งนำข้อเรียกร้องของสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ไปเสนอต่อร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามขั้นตอนต่อไป

“ผมยืนยันว่าทางพรรคให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และตระหนักในปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องภาคเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ ซึ่งผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป”