วช. ลงพื้นที่ นำองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร จ. นครนายก


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ติดตามผลการดำเนินงาน เรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชุมชน” เพื่อพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบให้มีทักษะการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตสดทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และคณะผู้บริหาร วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับฯ ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชุมชน
โครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงระบบล้างผลผลิตทางการเกษตรและระบบการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ให้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไป คือ เทคโนโลยีเครื่องล้างผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีฟองก๊าซขนาดไมโครและนาโนพร้อมด้วยอ่างล้างผลผลิตทางการเกษตร มาสาธิตการใช้, รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร”, และเรื่อง “ธรรมชาติของพืชและสรีระวิทยาของพืชเบื้องต้น

คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช ศรีละออง เรื่อง “บรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร และเรื่อง “การจัดการตลาดและการทำแผนการตลาด” โดย อาจารย์จิราพร คงรอด ซึ่งพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ลงไปถ่ายทอด มีจังหวัดเชียงราย กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน PGS Organic Chiangrai จังหวัดพัทลุง กลุ่ม Young Smart Farmer และจังหวัดนครนายก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนบ้าดิน, TOAF PGS นครนายก, และบ้านห้วยโรง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.