พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ! ระดมเปิดรับสมาชิกภาคเหนือ ปักหมุดเลือกตัวแทนพรรค จ.แม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1 และเลือกตัวแทนพรรค จ.แพร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เนืองแน่น

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.ที่บริเวณร้านอาหารบ้านไร่ไผ่หวาน เลขที่ 82 หมู่ 11 ต. ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนมากกว่า 100 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคฯ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 2 คน คือ 1. นายปรีชา สุขเกษม และ
2.นางอารีย์ ประดิษฐ์ภัณฑ์ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการประชุม

วันเดียวกัน ช่วงเวลาประมาณ 09.00น. ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 9 ตำบล ห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยประจำจังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีสมาชิกพรรคจำนวน 112 คน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งผลการประชุม ได้เลือกตัวแทนพรรคฯ 2 คน คือ1. นายเปล่ง คำปิยะ และ2. นายสนั่น จินดามณี โดยมีเจ้าหน้าที่สนง.กกต.ประจำจังหวัดแพร่ มาร่วมสังเกตการณ์ ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับการจัดประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 13 และตามข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ข้อ 29 และข้อ 39