พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยเดินหน้าปักธงภาคใต้ เลือกตัวแทนพรรค จ.ภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 และ จ.ตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 คึกคัก

วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 2/43 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยประจำจังหวัดภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 103 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1

โดยที่ประชุม มีมติเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 2 คน คือ 1. น.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล 2. นายเสาวเลิศ เจียมสูงส่ง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต. ประจำจังหวักภูเก็ต มาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตัวแทนพรรคครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย จำนวน 182 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีตัวแทนพรรคที่ได้รับเลือกจำนวน 2 คน คือ 1. นายทรงพล ผกาแก้ว 2. นางอรอนงค์ อินทรวิเศษ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต. จังหวัดตรัง เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตัวแทนพรรคครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการจัดประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 13 และตามข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ข้อ 29 และข้อ 39