สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

1.  โครงการได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคมคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี นายบัณฑิต ขันพล ปลัดอำเภอเภิน เป็นประธานการประชุม นายพรมงคล ชิดชอบ ผวค.1 บก. กรมชลประทาน เข้าร่วมการระชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และกล่าวรายงานต่อที่ประชุม

2.  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/สถานศาสนา ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 120 คน โดยในจำนวนดังกล่าวมี 23 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

    1) หน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด   จำนวน 15 คน          คิดเป็นร้อยละ 18.75

    2) หน่วยงานภาครัฐ ระดับท้องถิ่น  จำนวน   9 คน          คิดเป็นร้อยละ 11.25

    3) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม          จำนวน   1 คน          คิดเป็นร้อยละ 1.25

    4) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ จำนวน 52 คน          คิดเป็นร้อยละ 65.00

    5) สื่อมวลชน              จำนวน   3 คน              คิดเป็นร้อยละ 3.75

หากรวมคณะทำงานส่วนกลางของกรมชลประทาน 6 คน และคณะที่ปรึกษา 34 คน
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 คน

การประชุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการผ่านแบบสอบถามทัศนคติ จำนวน 65 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 คน (โดยไม่นับรวมผู้แทนจากกรมชลประทานและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 40 คน) สามารถสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการเก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าว่าควรจะเก็บกักน้ำที่ระดับ +163.00 ม.รทก. (ความจุเก็บกักในลำน้ำวัง 4.41 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77 รองลงมาคือควรจะเก็บกักน้ำที่ระดับ +164.00 ม.รทก. (ความจุเก็บกักในลำน้ำวัง 5.85 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 โดยมีการให้เหตุผลประกอบการเลือกที่ระดับ +163.00 ม.รทก.ว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อการเกษตร / น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีผลกระทบที่น้อย ประหยัดงบประมาณในการสร้างคันกั้นน้ำล้น ประกอบกับปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม

จากข้อคิดเห็นต่างๆ ในที่ประชุมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมชลประทานและคณะที่ปรึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาโครงการ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบในการศึกษา ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการจะได้นำเสนอในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของเวทีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในครั้งต่อไป

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแก้ไข หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2241 3354 หรือทางอีเมล wangbanlao.2022@gmail.com หรือ Line Official : @wangbanlao