เครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยื่น 4 ข้อเสนอให้พรรคเศรษฐกิจไทย ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งที่ดินทำกิน ,ราคาสินค้าเกษรตรตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร !

‘ธรรมนัส’ ร่วมสัมมนาเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ รับฟัง 4 ข้อเสนอแก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งที่ดินทำกิน ,ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร พร้อมสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพ, แก้อุปสรรคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันสู่นโยบายพรรคแก้ปัญหายั่งยืน

วันที่ 5 เมษายน 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมการประชุมสัมนาเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังได้ยื่นข้อเสนอในฐานะผู้แทนเกษตรกรต่อ ร.อ.ธรรมนัสฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือดังนี้

  1. เรื่องที่ดินทำกิน เป็นปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร ไม่มีเอกสารสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาศัยที่ดินของรัฐเป็นส่วนมาก ,การอาศัยที่ดินของรัฐทำกิน เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงนโขบายของรัฐ (โครงสร้างพื้นฐาน เช่นแหล่งน้ำ และการรับรอง GAP) ซึ่ง GAP เป็นภาระทางด้านต้นทุนให้แก่เกษตรกรมาก และส่วนราชการไม่บูรณาการกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราคาสินค้าเกษตร (สินค้าเกษตรที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน) เช่น ข้าว ,ลำไย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ส้มเขียวหวาน และ ลิ้นจี่ เป็นต้น รวมถึง เรื่องขอส่งเสริมพืชเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน เช่น ไผ่ หญ้าเนเปีย ไม้โตเร็ว ฯลฯ
  2. ข้อเสนอในฐานะที่เป็นองค์กร ขอให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้รับผิดชอบใน ครม. การกำกับดูแลสภาเกษตรกรแทน เนื่องจากนายกฯ ไม่มีเวลามากำกับดูแลสภาเกษตรกร ทำให้ขับเคลื่อนงานไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรวัตถุประสงค์ตาม พรบ.มาตรา 11 (1) สภากษตรกร มีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร แต่ได้รับไม่เพียงพอ แม้กระทั่งเบี้ยประชุมของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดยังไม่เพียงพอ และขอให้แก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรด้วยการสร้างงานในพื้นที่ เช่น การปลูกป่า เปลี่ยนหนี้ เพื่อให้ซุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
  3. ข้อเสนอที่จะกำหนดให้เป็นนโยบายพรรคการเมืองภาคเหนือ เช่น ขอให้ผลักดันลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยใช้ (ร่าง)พรบ.ลำไย ฯ ควบคู่ไปกับ (ร่าง) พรบ.องค์กรชาวสวนผลไม้ฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ,ขอให้สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพ โดยควบรวมกองทุนหมู่บ้านกำกับดูแลโดย อปท. และองค์กรเกษตรกร และองค์กรชุมชน อีกทั้งขอยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต การค้า สินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศ

และ 4. เรื่องอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดเพื่อทบทวนชื่อด่านทุ่งช้าง เพิ่มเติมด่านส่งออกสินค้าเกษตรผ่านประเทศที่สาม ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอที่เป็นปัญหาของเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไปนำเรียนให้ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อพิจารณาและประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร็ว

“ความทุกข์ร้อนของพี่น้องเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งเรื่องที่ทำกิน เรื่องราคาสินค้าเกษตร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรแทบทุกพื้นที่ ซึ่งทางผมและพรรค ได้ตระหนักในเรื่องนี้และพยายามเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะหน้าในเบื้องต้น เช่นกรณีราคามะม่วง ราคาลำไยตกต่ำ ก็ได้ให้ ส.ส.ช่วยกันรับซื้อและนำกระจายส่งไปมอบให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงการหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นผ่านทาง อ.ต.ก. แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางพรรคฯ จะไม่นิ่งนอนใจในการเร่งแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน ก็พร้อมรับฟังข้อเสนอที่จะผลักดันกำหนดให้เป็นนโยบายพรรคการเมืองภาคเหนือ เช่น ให้ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ ,การสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพ และยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต การค้าสินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศ ซึ่งผมจะนำเสนอพรรคเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน” ร.อ.ธรรมนัสฯ กล่าว