โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง)ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

โดยเปิดรับสมัคร ๓ แผนกวิชาดังนี้
๑.แผนกวิชาอาหารและขนม อายุ ๑๕-๔๕ ปี
จำนวน ๔๕ คน
๒.แผนกวิชาช่างดอกไม้สด อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
จำนวน ๓๐ คน
๓.แผนกวิชาช่างปักสะดึง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
จำนวน ๓๐ คน

โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 2249 471

https://m.facebook.com/1503818713226960/photos/a.1519467278328770/2038630993079060/?type=3