งานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีในปีนี้สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ3 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายกฤษดา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 1,124 คน ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ