“ส.ส.พิมพ์พร”ลงสำรวจแหล่งน้ำต.ชอนไพร เพชรบูรณ์ วางแนวทางแก้ภัยแล้ง-สำรองน้ำใช้ภาคการเกษตร

นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)และทีมงาน พื้นที่สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติและตรวจสอบความพร้อมของประตูน้ำคลองกุ้ง หมู่ 8, ฝายน้ำล้นหลังโรงเรียน หมู่7 และ ซอยคลองโพธิ์ หมู่ 2 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ

การลงพื้นในครั้งนี้ ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนายกอบต.ชอนไพร และผู้นำชุมชน ที่ร่วมลงพื้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านให้มีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีความตั้งใจและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

พิมพ์พรพรพฤฒิพันธุ์

สสเพชรบูรณ์

พลังประชารัฐ

พปชร

https://pprp.or.th/

https://twitter.com/pr_pprpthailand

https://www.blockdit.com/pprp