กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Energy Points Phase 3 ส่งเสริม SME สะสมแต้มพลังงานแลกสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน พร้อมรับทุนสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) โดยมี ดร.อำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการฯ ,คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการโครงการฯ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานกว่า 160 บริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME มีที่มาจากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ดร.อำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนด คือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศว่าหลังจากปีนี้ไปทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ภายหลังการผันผวนของการใช้พลังงานในภาคธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากเรายังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิม การใช้พลังงานก็จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนควรเร่งปรับตัว ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่ถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากขาดเงินทุน, บุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หากผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการ Energy Points ไปปรับใช้ก็คาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไป

นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ
นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

ภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”โดยนายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ และนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ,การเสวนาเรื่อง “ประสบความสำเร็จด้วย Energy Points เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้”

โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ Energy Points จากทั่วทุกภูมิภาคและการให้คำแนะนำด้าน “แนวทางการอนรักษ์พลังงานในโรงงาน SME” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงอีกกว่า 10 บริษัท

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME ( Energy Points 3) สามารถสอบถามได้ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2345-1249 หรือ http://www.iie.fti.or.th ,e-mail:energypoints@fti.or.th ,Facebook และ Line official : Energy Points สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ