“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” จับมือคนไทยฝ่าวิกฤต ทุ่มงบช่วยโควิดกว่า 176 ล้านบาท

ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ โดยทุ่ม  งบประมาณกว่า 176 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค รับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้ป่วยสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการดำเนินงานเพื่อสานต่อปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

โดยการดำเนินงานช่วยเหลือคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา ผลิต และดำเนินการส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผ่านโครงการหลัก ๆ ดังนี้

·    โครงการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และถิ่นทุรกันดาร อาทิ เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและควบคุมความดัน เครื่องตรวจและติดตามการเต้นของหัวใจ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับและเอ็กซเรย์ผ่านได้เตียงผ่าตัด 360 องศา ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และรถเอ็กซเรย์และตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เป็นต้น เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และโรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง รวมทั่วประเทศ จำนวน 37 แห่ง รวมจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 256 ชิ้น มูลค่ากว่า 110 ล้านบาท

·        กองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวม 17 จังหวัด อาทิ เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หน้ากากอนามัย FFP 2 หน้ากากคลุมหน้า ถุงมือยาง และถุงคลุมรองเท้า เป็นต้น รวมมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้แจกจ่ายถุงยังชีพ และสนับสนุนอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดกว่า 176 ล้านบาท โดยในส่วนของประเพณีทิ้งกระจาดปี 2563-2564 ทางมูลนิธิฯ ได้ปรับวิถีประเพณีทิ้งกระจาดจากเดิมเปลี่ยนเป็นการลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ โดยจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานดังกล่าวรวมกว่า 20 ล้านบาท

ในส่วนภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินงานช่วยเหลือทุกรูปแบบ อาทิ อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว โดยช่วยเหลือทั้งในเรื่องเงิน เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยในปี 2564 ทางมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ

·        ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอ่างทอง

·    ลงพื้นที่นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม อาหารสุนัข และอาหารแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี

·        ลงพื้นที่มอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี และในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

·        ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบเงินฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

นอกจากภารกิจในการมอบความช่วยเหลือต่าง ๆ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ลงนามความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผนึกกำลังทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติการ จัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ให้สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤติการณ์ และจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการทำความดี ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ด้วยการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้คนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ หรือศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 #ป่อเต็กตึ๊งยึดมั่นอุดมการณ์อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต