“โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ”เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวัน-เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) 124 (ห้องระดับอนุบาล) 415 (ห้องธุรการ) หรือ e-mail: bsb@blind.or.th