เลขาฯธรรมนัส – นฤมลลงพื้นที่จ.น่านช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ยกระดับราคาสินค้าเกษตร-เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านกลไกไปรษณีย์ไทย

เลขาธรรมนัส – ดร. นฤมล ลงพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของเกษตรกร ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินโครงการหลวงโป่งคำ หมู่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติ วางเป้ายกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลเสาวรส ขิงแก่ กระจายพืชผลทางการเกษตรทั่วประเทศ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย รวบรวมปัญหาและแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เสนอพลเอกประวิตร เพื่อนำไปสู่แผนการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะได้ไปร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจําปี พ.ศ. 2564 ณ วัดโป่งคํา บ้านโป่งคํา หมู่ที่ 5 ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ยังได้พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์  PGS พร้อมเปิดการจัดส่งสินค้าเกษตร เสาวรส ขิงแก่ จังหวัดน่าน โดยร่วมกับไปรษณีย์ สาขาจังหวัดน่าน เพื่อส่งจำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ thailandpostmart.com ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรน่าน โดยตรง

นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคํา บ้านโป่งคํา หมู่ที่ 5 ตําบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดินของอําเภอสันติสุข และผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่และแผนการดําเนินงาน

ทั้งนี้ยังได้มีการหารือเรื่องการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ปฎิรูป ที่มีการดำเนินการให้กับประชาชนก่อนหน้านี้ มีความคืบหน้าในการพัฒนาอย่างไร ซึ่งนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้รายงานถึงแนวทางการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน และเขตปฏิรูปที่ดิน โดยพระครูสุจิณนันทกิจ จารณธรรมโม เจ้าอาวาสวัดโป่งคํา ได้แนะแนวทางในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน

อย่างไรก็ตามในแนวทางการพัฒนายกระดับพืชผลทางการเกษตรจังหวัดน่าน เตรียมที่จะนำแนวการวางแผนเสนอต่อพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อยกระดับการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับเกษตรกร รวมถึงแนวทางการส่งเสริมช่องการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาที่ทำกินอย่างครบวงจรต่อไป