เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทย ชูความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลใหญ่ Gold Awards จากงาน HR Excellence Awards 2021 ประเทศสิงคโปร์

กรุงเทพฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทย ตอกย้ำความสำเร็จ และการเป็นองค์กรยั่งยืนที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน คว้ารางวัลใหญ่ระดับ Gold Awards ด้าน Excellence in HR Change Management จากงาน HR Excellence Awards 2021 จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยน และทรานส์ฟอร์มองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ใส่ใจคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปกับเซ็นทรัลพัฒนา

นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ Head of People Group บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมใส่ใจดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ พนักงาน, ผู้เช่า, ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น ไปจนถึงสังคมและชุมชน การได้รับรางวัล Gold Awards ด้าน Excellence in HR Change Management สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา และการมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เท่าทันทุกสถานการณ์ ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมานอกจากบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค digital transformation แล้ว เรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับระบบการทำงานภายในองค์กร และการบริหารจัดการกับทรัพยากรบุคคล รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยน culture ขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย”

กลยุทธ์การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา แบ่งเป็น ด้านดังนี้

1. ด้านเทคโนโลยี (Digital Change) : พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ

  • HR Data Management: พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการและการเข้าถึงพนักงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบจ่ายเงินเดือน และเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆผ่านออนไลน์, ระบบบริหารจัดการ Time Attendance ของพนักงานผ่านออนไลน์ และระบบประเมินผลงานพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
  • Smart Working System: พัฒนาระบบจัดการ database เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของพนักงาน เช่น ระบบ smart sale สำหรับแผนก Leasing เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน data base ผู้เช่าและราคาพื้นที่เช่า, ระบบ smart expense สำหรับทุกแผนกเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการทำงบประมาณเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
  • Smart Communication: ริเริ่มใช้โปรแกรม Workplace (ที่คล้ายกับ Facebook ในที่ทำงาน) เพื่อสร้าง internal community ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสำคัญต่างๆภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงพนักงานทุกคน รวมไปถึงการสื่อสารกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม CneXt bot ที่สามารถช่วยเหลือ ให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆกับพนักงาน และ health bot ที่สามารถ track ประวัติสุขภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในช่วงที่มีวิกฤตโควิด19 อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) : มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ เพื่อมีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน

ภายใต้ค่านิยมองค์กร 4 ประการ ได้แก่

  • Positivity คิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
  • Dynamism พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ปลูกฝังความเป็นนักบุกเบิกที่มุ่งมั่นนำพาประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก
  • Customer Champion ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ
  • Community at Heart ใส่ใจ ดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตก้าวไปด้วยกัน ผูกพันอย่างยั่งยืน
  • พร้อมสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Equality & Diversity และมุ่งมั่นเป็น Best Workplace ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยใส่ใจ Well-Being ของพนักงานอีกด้วย

###