พล.อ.ประวิตร’เร่งหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาให้ประชาชน เน้นลงระดับจังหวัดควบคู่พัฒนาฐานข้อมูลสู่ระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบผลการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ทุกท่าน ผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 899 โครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา ของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านตลอดจน ได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญ ​​พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 1) นโยบายมาตรการ และแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2) การลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 3) การมอบหมายผู้แทน 4) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค