หมอพืชพันไมล์ สร้างอินทรีย์แลนด์ คลังอาหารโลกพืชเศรษฐกิจไม่อาบยาพิษ

หมอพืชพันไมล์ กับองค์ความรู้ สร้างอินทรีย์แลนด์ คลังอาหารโลกพืชเศรษฐกิจไม่อาบยาพิษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้คนไทยกินดีอยู่ดีเป็นคนดีมีจิตวิญญาณแห่งการให้แบบไร้เงื่อนไข


แปลงปลูกเสาวรสออแกนิกส์ 50 ไร่ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สะอาดไร้สารพิษทั้งมวล
น้ำสะอาด ดินสะอาด อากาศสะอาด
รสชาติเลิศ คุณภาพเยี่ยม สารอาหารครบถ้วน เสาวรสที่ไร้สารพิษ ปลูกโดยครอบครัวคนพิการ ในโครงการของมูลนิธิไวยวัติ ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ

โดยท่าน ผอ. ไวยวัต ณ เชียงใหม่ (ผอ.มูลนิธิ ไวยวัต ณ เขียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ)ผู้ที่ไม่เคยนิ่งดูดาย พยายามสร้างสรรทำโครงการดีดีเพื่อพัฒนาครอบครัวคนพิการให้พึ่งพาตนเองได้ ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวคนพิการ

ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นำส่งต่อบริษัทผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ส่งถึงผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ไร้สารพิษทุกขั้นตอน

คุณภาพชีวิตสร้างได้ ดึงศักยภาพของตัวเองมาออกมาให้สุดแรง

หมอพืชพันไมล์

นักเกษตรอินทรีย์อิสระ

นักพัฒนาอิสระ

รวมพลคนอินทรีย์

สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร