Dr. Sam Cambodia ที่ปรึกษา สมเด็จฮุนเซน เข้าพบ ผู้นำฝ่ายค้านรัฐบาลไทย หารือกัมพูชาเปิดประเทศ ตุลาคมนี้

ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2564
ดร. ซกกรัดทะยา ซก (H.E. Dr.SOK SOKRETHYA) ที่ปรึกษา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว กัมพูชา เข้าพบ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้าน และนายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะ กมธ. การต่างประเทศ ให้การรับรอง เพื่อหารือข้อราชการประเด็นกระชับความสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารการเปิดประเทศกัมพูชาในเดือนตุลาคมนี้

ดร. ซกกรัดทะยา ซก กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของราชอาณาจักร
กัมพูชานั้น สามารถควบคุมได้ โดยมี
การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้ว
ร้อยละ 96 ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนครบทั้งประเทศได้ในปลายปี 2564และมีแผนที่จะเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้ โอกาสนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทด้านการเมือง
มากยิ่งขึ้น พร้อมนำพาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
ขอขอบคุณ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ที่ให้เกียรติในการเข้าพบครั้งนี้ โดยตนได้ติดตามการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านมาโดยตลอด และเห็นว่าฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในทุกด้าน รวมถึงการเสนอนโยบาย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาได้เป็นอย่างดี

ด้านนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ได้กล่าวชื่นชมราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง ฝากความระลึกถึง
สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถรอบด้าน และสามารถทำให้ความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการผลักดันนโยบายให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ก้าวทันยุคสมัยและมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น