“รมช.ธรรมนัส” Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น ในพื้นที่เกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา หนุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร ดันส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

วันที่ 1 ก.ย. 64 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ณ ศูนย์ส่งเสริม และขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกระดับและทุกมิติ ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งนี้การนำพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มาเป็นทางเลือกประโยชน์ในการรักษาโรค รวมถึงสนับสนุนให้มีการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้แนวนโยบายดังกล่าวสามารถดำเนินการ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และพืชสมุนไพรอื่น และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนา สมุนไพรไทยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

สำหรับการจัดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในวันนี้นับว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่ามกลางการระบาด ของโรคโควิด-19 และเป็นการเตรียมการของเกษตรกรและเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ ภาคอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลไกของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส ฯ กล่าวย้ำว่า การขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถือ เป็นภาระสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรึ ได้มีมติขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ด้วยการตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยมีหลายชนิด ขณะที่การแพทย์แผนไทยอยู่กับคนไทยมายาวนาน และภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของคนไทย วันนี้เราอย่ามองแค่การผลิต เราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ต้องผันไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปพืชสมุนไพร โดยตนได้คุยกับหลายประเทศ รองรับตลาดไว้แล้ว

“วันนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตโรคระบาด ซึ่งไมรู้อีกนานแค่ไหน เราต้องปลุกกระแสคนไทยเอาของดีที่มีอยู่เข้ามาเป็นทางเลือกในการรักษาลักษณะของแพทย์แผนไทย ผมได้ให้นโยบายไว้ เรื่องนี้ขอให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม แบบบูรณาการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมทุกอย่าง หากขับเคลื่อนบูรณาการไปพร้อมกัน ก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้รอดพ้นวิกฤตไปได้” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวอีกว่า นโยบายการปลูกพืชสมุนไพรขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2562 ในหลายพื้นที่จังหวัดที่มีเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ยังไม่เป็นนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี ขับเคลื่อนสมุนไพรขึ้นมา ถือเป็นความหวังใหม่ให้เกษตรกรไทยยกระดับคุณภาพขีวิตสร้างรายเพิ่มขึ้นด้วย

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิค-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการในการสนับสนุนฟ้าทะลายโจร แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย โดยให้ เกษตรกรนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง สนับสนุนองค์ความรู้การปลูกและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายการแจกจ่ายฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งวันนี้ได้ส่งมอบฟ้าทะลายโจรแก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 10 จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี รวมไปถึงอีก 62 จังหวัด ซึ่งจะส่งมอบ ณ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมกัน ทั่วประเทศ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง ส.ป.ก. กับ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) อันจะเกิดความร่วมมือการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ พด. เป็นการร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมให้เกษตรกร เป็นผู้ประกอบการสมุนไพร สามารถบริหารจัดการสมุนไพร เชื่อมโยงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่ใหญ่และมีคุณภาพที่สุดในประเทศได้ในอนาคต และหาก นับเวลาไปอีก 3 เดือนข้างหน้า ต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเติบโตพร้อมนำไปจำหน่ายหรือแปรรูป ซึ่งเปรียบเสมือน ของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

******************************

กดติดตาม พลังประชารัฐด้วยครับ เพื่ออัทเดทข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับ

https://www.blockdit.com/pprp

#pr_pprpthailand