รมช. ดร.คุณหญิงกัลยา ต้อนรับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา หารือความร่วมมือการศึกษาและท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา (Dr. SOK SOKRETHYA) ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ทำหน้าที่ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย

พร้อมด้วยนายธีรภัทร มีเดช ที่ปรึกษาฯ ฝ่ายไทย โดยมีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวในอนาคตของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะแนวทางที่จะผลักดันให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรฯ มาผนวกกับการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

…………………………………………………….