“ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษา” หนุนทำวิจัย-พัฒนา นวัตกรรมยกระดับการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รับเศรษฐกิจยุคใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษในที่ประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่ง จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมถือเป็นกลไกลสำคัญในการกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผ่านการทำวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ทัศนะทางการศึกษาใหม่ๆ ในมิติต่างๆ

น.ส.ตรีนุช ฯ กล่าวว่า สภาการศึกษามีบทบาทสำคัญในการวางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในทุกช่วงวัยผ่านการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แผนการปฎิรูปด้านการศึกษารวมถึงการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มาปีกว่า ทำให้สถานการณ์จัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนโดยผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นการเรียนระบบทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ออนแอร์ แต่สิ่งที่พบคือการจัดการศึกษาระบบทางไกลมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความสามารถในการมีเครื่องมือสื่อสารของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ แต่ครูก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช้ระบบออนแฮนด์ ที่นำเอกสาร ใบงาน ไปส่งให้เด็กถึงบ้านและยังได้แนะนำพบปะพูดคุยกับเด็กและผู้ปกครองได้ด้วย จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก การจัดการศึกษาในระบบของไทย ที่จะไปเพิ่มทางเลือกให้เด็ก คือ หลังจบ ม.3 จะไปเรียนต่อ ระดับ ม.ปลาย หรือ สายอาชีพ ประกาศนียบัตร(ปวช.) ได้ แต่ปัจจุบันเด็กที่เรียนอาชีวะสามารถต่อปริญญาตรีได้แล้ว และที่น่าสนใจ คือ วันนี้สายอาชีวะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีเด็กเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจเพราะถือเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนสายอาชีพ

***********

กดติดตาม พลังประชารัฐด้วยครับ เพื่ออัทเดทข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11

https://www.blockdit.com/pprp

#pr_pprpthailand