รมช. ธรรมนัส ฯ ประธานพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ส.ป.ก. และ สกพอ.พัฒนาพืชสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยภายหลัง เป็นประธานและสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมุนไพรไทย ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรไทยอย่างครบวงจรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ EEC โดยจะร่วมกันพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดการ ไปจนถึงด้านการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ตามบทบาท หน้าที่ และความชำนาญของแต่ละหน่วยงาน

อันได้แก่ 2.1 ศึกษาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
2.2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อปลูกพืชสมุนไพรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2.3 สนับสนุนข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลที่ดิน รวมทั้ง ข้อกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2.4 ร่วมกันพิจารณาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ดำเนินการที่มีความพร้อม 2.5 ประสานเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อยอด ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจน สนับสนุนด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างครบวงจร

******************

กดติดตาม พลังประชารัฐด้วยครับ เพื่ออัทเดทข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11

https://www.blockdit.com/pprp

pr_pprpthailand