“รมช.นฤมล” เร่งฝึกทักษะสร้างอาชีพกลุ่มคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน

รมช.แรงงาน เปิดงานสัมมนาส่งเสริมอาชีพคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ ดึงแพลตฟอร์มดิจิตัลเสริมทักษะแรงงงานกลุ่มพิการ เข้าถึงการเรียนรู้ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาส่งเสริมอาชีพคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 (2021 International Seminar on Employment Rights of Persons with Disabilities in a Crisis of COVID-19 Pandemic) ซึ่งจัดโดย Eden Social Welfare Foundation ร่วมกับ Workability Asia และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังพี่น้องแรงงานทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่เป็นคนพิการ ซึ่งประเทศไทยมีคนพิการกว่า 2 ล้านคน มีคนพิการที่เป็นกลุ่มแรงงานประมาณ 87,000 คน แต่มีเพียง 1 ใน 4 ของจำนวนกลุ่มแรงงานที่ได้รับการจ้างงาน ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ เช่น ส่งเสริมการจ้างงาน และหางานที่สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ เป็นต้น ปัจจุบันยังมีคนพิการหลายคนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และคนบางกลุ่มก็ขาดอุปกรณ์รองรับในการปฏิบัติหน้าที่ หรือขาดแหล่งทุนที่จะเริ่มการทำธุรกิจของตนเอง ดังนั้นการสนับสนุนกลุ่มคนพิการให้ได้การฝึกฝนทักษะอย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะทำให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น


รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้พยายามขับเคลื่อน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือการให้โอกาสกับประชาชนทุกคนรวมไปถึงคนพิการ ที่จะได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ได้เน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะคนพิการทั้งในด้านการประกอบอาชีพและด้านดิจิทัล การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการ และการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน และในส่วนของกระทรวงแรงงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการให้มากขึ้นใน 3 เรื่องคือ “เพิ่มการจ้าง สร้างการจัด และลดการจ่าย” เพื่ออนาคตที่ดีของกลุ่มแรงงาน โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคตลาด รวมถึงริเริ่มการจัดตั้งกองทุน Social Impact Fund เพื่อระดมทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกด้วย

“ขอบคุณ Eden Social Welfare Foundation Workability Asia และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนานานาชาตินี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทิศทาง กระบวนการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมอาชีพคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม เป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระที่ยั่งยืน ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

✍️
รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ
เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11
https://www.blockdit.com/pprp