พล.อ.ประวิตร เร่งฟื้นฟู “คลองแสนแสบ” กลับมาใสสะอาด คาดการณ์ ก.ย.-ต.ค.ฝนมาก หวั่นซ้ำเติมโควิด ย้ำให้เสร็จตามเป้า ขอบคุณ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ร่วมมือด้วยดี

เมื่อ 9 ส.ค.64 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference

คลองแสนแสบ เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 3 เพื่อใช้การสัญจรและขนส่ง เชื่อมเส้นทางน้ำระหว่างแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันคลองแสนแสบ ยังคงใช้เป็นเส้นทางโดยสาร เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกใน กทม.ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมามีความสวยงาม น้ำใสสะอาด และการสัญจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เป็นคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้อีกด้วย ทั้งนี้ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งมีจำนวน 84 โครงการ และจะได้เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนั้นที่ประชุม ยังได้เห็นชอบให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือจัดการตะกอนท้องคลอง ,การสร้างเขื่อนแนวคลอง ,การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ,โครงการบำบัดน้ำเสีย ,การแก้ไขปัญหาการรุกล้ำริมคลอง ,การจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น ,การติดตั้งกล้อง CCTV ทุกท่าเรือ ,การใช้เรือไฟฟ้าแทนเรือน้ำมันดีเซล ,การกำจัดสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม “เยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ให้ต่อเนื่อง ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช.และหน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนา/ฟื้นฟูคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ กทม.,กรมชลประทาน,กรมเจ้าท่า,กรมโยธาธิการและผังเมือง,กรมควบคุมมลพิษ ,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จทัน ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปรับแผนรองรับ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมขอบคุณ เจ้าหน้าที่ และชุมชนคนริมคลองที่ได้ ร่วมมือ ร่วมพัฒนาแม่น้ำลำคลอง ที่ผ่านมาด้วยดี