“โควิดบิดเบือน พิบัติภัยยุคข้อมูลข่าวสาร” โดย..นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา

เมื่อมีข้อมูลหรือข่าวโคมลอยออกมามากเกินไป ข่าวจำนวนมากเป็นเพียงคลื่นรบกวน ข้อมูลจำนวนมากไม่ใช่ ‘ข้อเท็จจริง’ บ้างมีอคติปนผสมอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเพียงความคิดเห็น บ้างเป็นการโจมตีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยขาดหลักฐาน

  • ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (14) “โควิดบิดเบือน พิบัติภัยยุคข้อมูลข่าวสาร”
    นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา / 24 กรกฎาคม 2564.

อ่านต่อ https://www.facebook.com/poldej120/posts/2974924346059166