“โควิดบิดเบือน พิบัติภัยยุคข้อมูลข่าวสาร” โดย..นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา

Dr.pholdej