คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางในการประเมินสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

นำโดย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้หารือร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

โดย ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และคณะเจ้าหน้าที่ กบข. และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

โดย ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางในการประเมินสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

สำหรับการร่วมหารือในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง โดยในเบื้องต้นทาง กบข. จะตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป