รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 77) “ กุดหมากไฟหายจน คนคืนถิ่น”

ชุมชนบ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

มีภูมิประเทศที่ราบเชิงเขา ในอดีตพื้นที่มีความแห้งแล้งจนทำให้คนอพยพออกไปขายแรงงานในเมืองใหญ่และเสี่ยงโชคในต่างประเทศ จนกระทั่งมีโครงการอ่างเก็บน้ำพระราชทานที่ห้วยคล้าย เป็นกลไกแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน

เมื่อชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและเข้ามาช่วยจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันทั้ง 11 ลำน้ำสาขาและ 4 ฝายน้ำล้น จึงสามารถแก้ปัญหาน้ำแล้งได้โดยพื้นฐาน จากเดิมทำนาปีละครั้งมาเป็นปีละ 2 ครั้ง ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ชาวบ้านเริ่มเข้าใจ เข้าถึงและยึดกุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งเกิดแรงระเบิดจากภายใน ฟื้นฟูการเกษตร มีมะม่วงนอกฤดูกาลและกล้วยหอมทองจากดินภูเขาไฟส่งออกต่างประเทศเป็นเศรษฐกิจเบิกนำ มีการปลูกผักปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ในวิถีใหม่ ปีละ 8 รอบการผลิต สร้างรายได้เป็นรายวันรายสัปดาห์ รวมทั้งยังมีรายได้เสริมจากหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่นผ้าขิด และกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่กลับคืนมา ได้นำพาผู้คนให้อพยพกลับถิ่นฐาน ยิ่งเมื่อมีองค์กรและสถาบันจากภายนอกเข้าไปสนับสนุนทางองค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการบริหารจัดการ และการตลาด ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้สามารถยกระดับจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นต้น สู่เศรษฐกิจพอเพียงในขั้นก้าวหน้าได้ครบถ้วนทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลกุดหมากไฟ

อ่านต่อ
https://www.facebook.com/poldej120/posts/2950009965217271