บอร์ด กกท.เลือกจังหวัด “นครสวรรค์” ทำหน้าที่เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 66

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” เนื้อเพลงนี้ยังเข้าได้กับทุกยุคสมัย เพราะกีฬาสร้างความมีวินัย มีน้ำใจ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี กลางปีนี้ก็จะมีมหกรรมศึกลูกหนังชิงแชมป์ยุโรป 2020 เช็คตารางการแข่งขันยูโร 2021 ได้ที่นี่ และในอีกสองปีข้างหน้าก็มีข่าวดีสำหรับจังหวัด นครสวรรค์ ที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ปี พ.ศ. 2566

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาลไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้ว่าการการกีฬาเเห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งทางที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวขอทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) ซึ่งมีการเสนอตัวทั้งสิ้น จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, ราชบุรี โดยทางบอร์ด กกท. มีความเห็นชอบให้จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 อย่างเป็นเอกฉันท์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (Thailand National Youth Games) ถือเป็นเป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรมและฝึกฝนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไว้อย่างชัดเจน

ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้ขยายไปทั่วประเทศ เน้นถึงสุขภาพ ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัยแก่เยาวชน และที่สำคัญเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 โดยมีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้อยู่ระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันทุกๆ ปี จะสอดคล้องกับรูปแบบกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไป และได้จัดการแข่งขันตามจังหวัดต่างๆ เรื่อยมาเสมอเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์จะเป็นจ้าภาพจัดงานนั้นเอง