TikTok For Business เปิดแนวคิด “Moving beyond Reach to Relevance” การตลาดดิจิทัลแนวใหม่ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TikTok For Business

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์มอบเงินบริจาคให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ มอบเงินบริจาค

หมวดหมู่:CSR

เตรียมพร้อม! ก่อนเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน ส่งเสริมมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด

กรมการท่องเที่ยว

หมวดหมู่:Travel