สธทท. ได้นายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี พ.ศ. 2564-2565

ที่บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ นครปฐม วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีการจัดประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ( สธทท. ) พร้อมวาระประชุมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ผลการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผยที่ประชุมมีมติให้

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะทำงาน พร้อมปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว