คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดสัมมนาหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่”

กำหนดการสัมมนา
หัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่”
จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารลักขณา ชั้น ๑ โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี

 • นายพลเดช ปั่นประทีป โฆษกคณะกรรมาธิการ สมาชิก(วุฒิสภา)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
   นายพลเดช ปั่นประทีป โฆษกคณะกรรมาธิการ สมาชิก(วุฒิสภา)
  • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
   นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาริการ สมาชิก(วุฒิสภา)
  • การระดมความคาดหวังของผู้เข้ารวมสัมมนา
   โดย นายบรรหาร บุญเขต อนุกรรมาธิการ
   และประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่.นายสุรพงษ์ พรมท้าว คณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมมาธิการอีกหลายท่าน มาร่วมฟัง ร่วมหารือ จากหลายภาคส่วน 24 จังหวัดภาคกลาง
  • การบรรยายเรื่อง “ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่โดยภาคประชาชน”
   โดย นายพลเดช ปั่นประทีป (สมาชิกวุฒิสภา)โฆษกคณะกรรมาธิการ
   และประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนรวมของประชาชน
  • การบรรยายเรื่อง “ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหมโดยภาคประชาชน (ต่อ)
   ㆍ- แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น
   แนวทางการขับเคลื่อนและการสร้างการเมืองวิถีใหมโดยประชาชน
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถาม
   กล่าวปิดการสัมมนา โดย
   นายพลเดช ปั่นประทีป (สมาชิกวุฒิสภา) โฆษกคณะกรรมาธิการ

  …..วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
  เพื่อจุดประกายแนวคิดการเมืองวิถีใหม่ ร่วมปฏิรูปการเมือง ให้กับเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่
  . บูรณาการหลักการประชาธิปไตยชุมชน ประชาธิปไตยท้องถิ่น และประชาธิปไตยตัวแทน
  เพื่อพัฒนาการเมืองไทยอย่างยั่งยืน

  กลุ่มเป้าหมาย
  จำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย
  ๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะอนุ
  กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ๒. เครือข่ายภาคประชาชน
  รูปแบบการจัด
  ๓. การบรรยายและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองวิถีใหม่
  ๔. การแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
  การขับเคลื่อนและการสร้างการเมืองวิถีใหม่โดยประชาชน

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. การสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ครอบคลุมทั่วประเทศ
  ๒. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่
  โดยภาคประชาชน
  งบประมาณ
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

  โครงการสัมมนาหัวข้อ”
  “การเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายการเมืองวิถีใหม่”

  “หลักการและเหตุผล”
  ด้วยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
  และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เห็นว่าเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านความขัดแย้ง
  ทางการเมืองซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ จึงเห็นสมควรดำเนินการสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่
  เพื่อผลักดันให้เกิดการเมืองเชิงคุณธรรมและจริยธรรม การเมืองเชิงจิตอาสา และเป็นการเมือง
  ของสุภาพชน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง และส่งสริมให้เกิดนักการเมืองวิถีใหม่ คือ ผู้อาสาทำงาน
  การเมืองโดยเสียสละ มุ่งมั่นนำความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของตนมารับใช้ประชาชน
  และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิด
  หลักการสำคัญของการเมืองวิถีใหม่ คือ

  หลักการ ๕ ต้อง
  ๑. ต้อง ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ๒. ต้อง ทำงานการเมืองแบบจิตอาสา เป็นผู้ขันอาสาทำงานส่วนรวม ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน
  ๓. ต้อง เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย
  ๔.ต้อง เชื่อมั่นและสนับสนุนหลักนิติรัฐ เคารพกฎหมาย
  ๕.ต้อง มีสบิริตความเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ขนะ รู้อภัย รู้ขอโทษและรู้อดทนรอคอย

  หลักการ ๕ ต้องไม่
  ๑. ต้องไม่ ทำให้เกิดการแบ่งขั้วแยกฝ่ายทางการเมืองจนบ้านเมืองแตกแยก
  ๒.ต้องไม่ สร้างหรือใช้ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม (Fake News) เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
  ๓. ต้องไม่ สร้างหรือใช้วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังในสังคม (Hate Speech)
  -๔. ต้องไม่ ใช้ตำแหน่งและสถานะทางการเมืองไปกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ๕. ต้องไม่ กระทำและไม่สนับสนุนการทำผิดหรือละเมิดกฎหมาย
  อนึ่ง หากได้ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย
  ก็จะเป็นการสร้างกลไกที่สำคัญในการเผยแพร่หลักการสำคัญของการเมืองวิถีใหม่เบื้องตัน
  อย่างกว้างขวาง และเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุผลข้างต้น
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ
  รมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเห็นเป็นโอกาสอันเหมาะสมในการจัดการสัมมนา
  “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่” เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ อันจะเป็น
  รากฐานในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืน
  สืบไป
  ในทางผิด