อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์กับห้องเรียนเคมีดาว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่าน Zoom Application เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง สอบถามและสมัครได้ที่ doingschiences@outlook.co.th โทร. 02-611-7656 รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น


คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบภายในวันเวลาที่นัดหมายก่อนการอบรม และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มีนาคม 2564 (หรือเมื่อครบจำนวน 100 ท่าน) โดยนอกจากเข้าร่วมอบรมฟรีแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านยังจะได้รับชุดอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการสอนฟรี 8 ชุดการทดลอง รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง และยังได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

โครงการห้องเรียนเคมีดาวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองที่ใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000 เท่า ชุดการทดลองมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยสูง และลดของเสียที่เกิดจากการทดลอง นักเรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ จดจำง่าย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าได้ผลลัพธ์เสมือนชุดการทดลองปกติ โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


###


เกี่ยวกับ ‘ดาว’
Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ http://www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/DowThailandGroup/