ม.ทักษิณ ร่วมกับ พว. ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการแบบ Active Leaning

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีแนวคิดในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) ที่ได้วิจัยและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเกิดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงประจักษ์อย่างน่าชื่นชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) จึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมกันในการนำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning – GPAS 5 Steps ไปขยายผลในการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนทุกระดับ ทุกสังกัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งครูผู้สอน และผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรค ๔ การศึกษาทั้งปวงพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมาตราที่ ๒๕๘ จ (๔) ที่กำหนดให้ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดให้ “ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเน้นการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน” ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รับรู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ


เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และบรรลุเป้าหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตร์การศึกษา และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทั้งสององค์กรจึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น -16.00 น