หอการค้าไทย-จีน MOU ซี.ซี.ไอ.ซี ตรวจคุณภาพผลไม้หนุนส่งออก คาดวัคซีนเอาโควิดอยู่ เตรียมเดินหน้าเจรจาการค้า-ลงทุน2ชาติ

หอการค้าไทย-จีน เปิดโต๊ะลงนาม ซี.ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) องค์กรชั้นนำของจีน ให้บริการตรวจสอบคัดกรองคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ไทย วางเป้าปี’64 การค้า-การลงทุน ไทย -จีน มูลค่ารวมแตะ 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังได้วัคซีนควบคุมโควิด 19 เตรียมโรดโชว์ 22 มณฑล เดินหน้าเจรจาขับเคลื่อนการค้า การลงทุน สองประเทศ มั่นใจจีนเล็งไทยเป็นฐานการผลิตอันดับต้นในกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve ปักหมุดในอีอีซี

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) ได้ลงนามความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือแบบ วิน-วิน” กับ บริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขยายการส่งออกของสมาชิกในการทำธุรกิจส่งออกไทยไปยังตลาดจีน ภายใต้กฎระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ รวมทั้งการขอและออกใบรับรองสุขอนามัย และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลไม้บางชนิด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งออกผลไม้ไทยมีความสะดวกรวดเร็วไปจีนมากขึ้น เป็นการลดปัญหา และอุปสรรคในขั้นตอนการส่งออกสินค้า ที่ไม่ตกค้าง และเกิดการสูญเสีย โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในการเตรียมความพร้อมการค้าและการลงทุนที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย จากการที่รัฐบาลมีความชัดเจนในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมให้กับประชาชนในประเทศ


ทั้งนี้ในปี 2563 แม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 แต่พบว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีน ยังมีการขยายตัวเล็กน้อยโดยมีมูลค่ารวม 79,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน 18.16% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ซึ่งการส่งออกสินค้าของไทยไปตลาดจีน มีมูลค่า 29,754 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการขยายตัวตลอดทั้งปีอัตราเฉลี่ย 2 % โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ของไทยไปยังประเทศจีนมีมูลค่า 2,908 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการขยายตัว 39.43% โดยสินค้าทุเรียนสดเพียงรายการเดียวมีมูลค่าถึง 1,508 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการขยายตัว 77.57% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับแก่ผู้ส่งออกทุเรียนไทย

สำหรับการค้าระหว่างไทย -จีน โดยรวมในปี 2564 มีเป้าหมายมูลค่าอยู่ที่ 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหอการค้าไทย-จีน ยังได้มีความร่วมมือกับ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPT) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจการค้า รวมถึง กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการต่างๆแนวโน้มและมาตรฐานอุตสาหกรรม รายงานการวิเคราะห์ด้านการตลาด รวมถึงการเชิญชวนของคณะนักธุรกิจและผู้แทนทางการค้าระหว่างกัน เป็นต้น


อย่างไรก็ตามในปี2564นี้หอการค้าไทย-จีน เตรียมแผนเดินสาย 22 มณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและ จีน ถึงทิศทางความต้องการของนักธุรกิจจีนจะเข้ามาลงทุนในไทย และความต้องการของนักธุรกิจไทยส่งออกไปจีน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเชื่อว่าการค้าและการลงทุนจะขยายตัว โดยไทยจะเป็นประเทศเป้าหมายที่สำคัญในการเป็นฐานการผลิตเชื่อมโยงไปยังประเทศอาเซียน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเน้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี อิเล็กทอนิกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น

นายหลิ่ว หัวลวี่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด


นายหลิ่ว หัวลวี่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นองค์กรที่สำคัญของจีนที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้โรงงานบรรจุภัณฑ์ผลไม้ของไทยหลายแห่งจึงเลือกใช้บริการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดของบริษัท CCIC (ประเทศไทย) โดยสมัครใจ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลและผู้บริโภคจีน และยังสามารถป้องกันการสวมสิทธิ์หรือการปลอมแปลงของผลไม้จากประเทศอื่นว่าเป็นผลไม้ของไทยและส่งออกไปยังประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการแก่สินค้าทุเรียน มังคุด และลำไยที่ส่งออกไปยังประเทศจีนกว่า 8,000 ล้านบาท

************************************************************************

ประวัติ:บริษัท ซี ซี ไอ ซี(ประเทศไทย)จำกัด
C.C.I.C(Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย – จีน เปิดโดย China National Import & Export Commodities Inspection Corporation (CCIC) ตั้งแต่ปี 1987 เป็นบริษัทสำรวจ/ตรวจสอบทั่วโลก. เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของลูกค้าทั้งไทย และจีน, บริษัทฯบรรลุเป้าหมายในการ ตรวจสอบ และสำรวจสินค้าที่เกิดความเสียหาย และทำแบบสำรวจ, เป็นต้น. ทั้งก่อน / หลังการส่งสินค้า เข้า และออก.

C.C.I.C.(Thailand) Co., Ltd. เป็นที่ยอมรับจากเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทย จัดการตรวจสอบบน มาตรฐานผลิตภัณฑ์การส่งออก, ข้าวหอม (ไทยหอมมะลิ), ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และธุระกิจการอบแห้ง .

หลังจากการให้สัตยาบัน และตัดสินใจโดยคณะกรรมการของสาธารณะรัฐประชาชนจีนในการควบคุมดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ และการประกัน(AQSIQ), C.C.I.C.(Thailand) Co.,Ltd. ได้บรรลุ ในการตรวจสอบก่อนการส่งวัตถุดิบที่นำกลับใช้ใหม่ เช่น ขยะที่สลายตัวได้, ขยะโลหะ และทองแดง, และการจัดการเกี่ยวกับการอบพืชผัก, ผลิตภัณฑ์ผัก, บรรจุภัณฑ์พืช, และหรือไม้ระวางรองรับสินค้าที่อยู่ในตู้บรรจุสินค้า ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน.

C.C.I.C.(Thailand) Co.,Ltd ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยบุคคลของประเทศจีน (PICC) ในประเทศไทย.

C.C.I.C.(Thailand) Co., Ltd. ยึดมั่นนโยบายยุติธรรมเป็นกลาง, ถูกต้อง และรวดเร็ว, ให้การ รายงานที่มีผลบังคับทางกฎหมาย / ใบรับรองผู้นำเข้า / ผู้ส่งออกสำหรับการชำระบัญชีสินค้า หรือการเรียกร้อง การชดเชย, ให้ธุรกิจหมุนเวียนของ ไทย-จีน มีการบริการที่ดีกว่า.

การบริการครอบคลุม
 1. การตรวจสอบสินค้า: 1.การจัดการคุณภาพ / ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะ, จำนวน(น้ำหนัก) และบรรจุภัณฑ์สินค้า ก่อนส่ง หรือ ตอนสินค้ามาถึง, ตรวจสอบอตุสหกรรมการผลิตของประเทศต้นทาง.
  1. ทดสอบการปฏิบัติทางวัตถุ, สิ่งที่ประกอบขึ้นทางเคมี และจำนวนของสินค้า.
 2. สินค้า และ การสำรวจทางทะเล: 1.ยืนยันความเป็นจริงการหีบห่อ และการตลาดที่สอดคล้องกัน, การจัดการคุณภาพ และการสำรวจ จำนวน .
  1. การจัดการเรื่องน้ำหนัก และการสำรวจจำนวน การแบ่งประเภททั้งหมดของสินค้าโดย เครื่องชั่งกิโล และเครื่องชั่งแบบสะพาน, ตารางปรับแต่งถังเก็บ และร่างเอกสารการส่งของ.
 3. ตรวจตราความพร้อมสถานภาพการบรรทุกของการขนส่งที่เป็นจริง.
 4. ตรวจสอบสินค้า ที่ได้รับการบรรทุกบนเรือ และตรวจตราการบรรทุก และการนำสินค้าออก.
 5. ตรวจตราสิ่งของ, ลานปฏิบัติการตู้บรรจุสินค้า จัดการสำรวจสินค้าเสียหาย.
 6. จัดการสำรวจสินค้าที่ได้พิจารณาประกาศประมาณการทั่วไป และออกใบรายงานเบื้องต้นปรับปรุง โดยประมาณ. 3、ตรวจสอบวัตถุดิบในการนำกลับมาใช้ใหม่: ทำการตรวจสอบวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนการส่ง ( เช่น ขยะย่อยสลายได้, ขยะโลหะ ขยะทองแดง, และเครื่องมือที่ใช้แล้ว เป็นต้น) 4、การอบแห้ง:
  1. เตรียมการในการอบข้าวหอม (ไทยหอมมะลิ), ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง เป็นต้น.
  2. จัดการอบ รมควันผัก, ผลิตภัณฑ์ผักต่าง, ไม้ทำบรรจุภัณฑ์ และหรือ ไม้ระวางน้ำหนักสินค้าอยู่ในตู้บรรทุกสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.
   5、บริการเป็นที่ปรึกษา:
   บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตรวจสอบสินค้าที่เป็นภาษาจีน และกักกันการแพร่เชื้อโรค.
   6、การมอบความรับผิดชอบในการตรวจ:
  3. กระทำการเหมือนตัวแทนสาขาของ CCIC และ CIC ได้รับมอบความรับผิดชอบการตรวจตรา หลากหลาย .

2.ได้รับมอบความรับผิดชอบในการต้อนรับแขก ในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจตรา และ ธุระกิจการสำรวจ.