เดินหน้าสนับสนุนคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม ปลื้มตอบรับดี

สสว. และสถาบันอาหารปลื้ม การเดินหน้าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 คลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม เผยเกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการภาคการผลิตและแปรรูปตอบรับดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการโดยตอนนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 450 ราย โดยประกอบด้วย คลัสเตอร์มะพร้าว (คลัสเตอร์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร) คลัสเตอร์สับปะรด (คลัสเตอร์สับปะรดสยามโกลด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และคลัสเตอร์กระเทียม (กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่)

และในเดือนนี้ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู้นำ และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ในหัวข้อ “ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์” และกิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด ในหัวข้อ “Marketing Technology เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม NOVOTEL HOTELS & RESORTS จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี Service Provider เป็นหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ทั้งพาณิชย์ พัฒนาชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์ และพัฒนาศักยภาพสู่สากลต่อไป